Gallery Feature เป็นแสดงผลในรูปแบบภาพชุด สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น การนำเสนอภาพชุดการทำกิจกรรม CSR ของธุรกิจ, การรีวิวสินค้า เป็นต้น