Event Feature ฟีเจอร์ที่แสดงถึงตารางกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นของธุรกิจ มีจุดเด่นที่ผู้ใช้สามารถทำการดึงตารางกิจกรรมที่ตนสนใจมาเก็บไว้ใน Calendar บนอุปกรณ์ของตนเองได้ เหมาะกับธุรกิจที่มีการจัดกิจกรรมหรือแคมเปญทางการตลาดบ่อยๆ, กลุ่มแฟนคลับ, แอปพลิเคชันในลักษณะ Community App