E-book feature เป็นการแสดงข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของ PDF File เช่น Magazine, คู่มือการใช้งานอุปกรณ์, Portfolio ของบริษัท เป็นต้น โดยลักษณะของข้อมูลจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็น E-Book ที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูขัอมูลของคุณได้ตลอดเวลา