เงื่อนไขบริการ

เงื่อนไขบริการ

1. ลิขสิทธิ์ Software 'Keeate' ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว จึงขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบ Source Code ให้ผู้รับบริการ
2. แอพพลิเคชั่นที่เปิดใช้งานในแพคเกจ Basic, Business, Professional, Premium จะขึ้นบน App Store, Google Play โดยใช้ Developer ID ของบริษัทที่จัดเตรียมไว้ และในแพคเกจ Enterprise จะขึ้นบน Developer ID ของผู้รับบริการเอง
3. การดำเนินการนำแอพพลิเคชันเข้าสู่ App Store และ Google Play จะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน
4. ในกรณีที่การนำเสนอข้อมูลภายในแอพพลิเคชันขัดต่อข้อกำหนดบางอย่างของทาง App Store และ Google Play เช่น การใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark) ของธุรกิจใดๆมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งภายในแอพพลิเคชัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบเพื่อทำการแก้ไขก่อนนำแอพพลิเคชันขึ้นสู่ Store อีกครั้ง ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งและช่วงเวลาที่ดำเนินการปรับแก้
5. ทางบริษัทจะดำเนินการอัพเดทแอพพลิเคชันของผู้รับบริการ ในกรณีพบข้อบกพร่องที่ทำให้แอพพลิเคชันทำงานได้ไม่สมบูรณ์ให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ
6. ทางบริษัทจะดูแลในส่วนของ Server ให้ทำงานเป็นปกติพร้อมทั้งแก้ไขเมื่อพบปัญหา ทางเราสัญญาว่าจะเร่งดำเนินการเต็มความสามารถเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ในเวลาที่เร็วที่สุด กรณีเกิดปัญหากับตัวฐานข้อมูลไม่สามารถกู้กลับมาเป็นปัจจุบันได้ ทางบริษัทขออนุญาต Restore ข้อมูลกลับไปยังวันและเวลาที่ได้ทำการ Backup ล่าสุด และทางผู้รับบริการจะไม่เรียกร้องใดต่อเหตุอันสุดวิสัยที่เกิดขึ้น
7. ทางบริษัทจะไม่นำข้อมูลที่ผู้รับบริการได้ดำเนินการใดๆผ่านระบบไปใช้งานหรือเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต และขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอการนำข้อมูลออกจากระบบ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
8. บริษัทจะดำเนินการนำแอพพลิเคชันขึ้นสู่ App Store และ Google Play หลังจากมีการแจ้งชำระค่าบริการกับทางบริษัทและตรวจสอบพบว่ามีการชำระค่าบริการแล้วจริง โดยจะเริ่มนับเวลาการใช้บริการในวันที่บริษัทได้ดำเนินการนำแอพพลิเคชันเข้าสู่ระบบ
9. แอพพลิเคชันของผู้รับบริการ จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดในช่วงเวลาที่มีการเปิดใช้บริการ กรณีที่บริษัทมีการอัพเดทเวอร์ชันใหม่ และทางผู้รับบริการมีความประสงค์ที่จะใช้แอพพลิเคชันในเวอร์ชันดังกล่าว บริษัทจะมีค่าบริการในการดำเนินการครั้งละ 2,000 บาท (อัพเดทบน App Store และ Google Play)
10. กรณีที่ผู้รับบริการมีความต้องการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของแอพพลิเคชันที่ปรากฏอยู่บน App Store และ Google Play ได้แก่ โลโก้, ชื่อแอพ, รายละเอียด, ภาพประกอบ (Screenshort) จะมีค่าบริการในการดำเนินการครั้งละ 2,000 บาท
11. เนื้อหา, บทความ, รูปภาพ ที่ผู้รับบริการนำเข้าสู่ระบบจะต้องไม่ผิดต่องานอันมีลิขสิทธิ์ผู้อื่น หรือเป็นเนื้อหาที่ผิดต่อข้อกฎหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากระบบ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดตามข้อกฎหมาย กรณีถ้ามีการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้รับบริการยินดีที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำแต่เพียงผู้เดียว
12. กรณีมีการแจ้งเตือนการละเมิดในข้อตกลงที่ 11 โดยทางผู้ให้บริการให้ดำเนินการปรับแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง แต่ผู้รับบริการยังมีลักษณะดำเนินการที่ผิดข้อตกลงเช่นเดิม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดแอพพลิเคชั่นเป็นการถาวร
13. กรณีที่เนื้อหาภายในแอพพลิเคชั่น ผิดต่อข้อตกลงการให้บริการของ Apple App Store (iOS) และ Google Play Store (Android) โดยมีการแจ้งเตือนถึงความไม่เหมาะสมของเนื้อหาและทิศทางของแอพพลิเคชั่น ทาง “Keeate” จะแจ้งให้ทราบ โดยผู้รับบริการจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว หากผู้รับบริการไม่มีการแก้ไขใดๆ ทาง “Keeate” ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดแอพพลิเคชั่นเป็นการถาวร
14. กรณีภายในแอพพลิเคชั่นมีเนื้อหา ที่ผิดข้อตกลงของทาง Apple Store และ Google Play จนผู้ให้บริการทั้ง 2 ระบบ นำแอพพลิเคชั่นออกจากระบบ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การนำแอพพลิเคชั่นดังกล่าวขึ้นสู่ระบบอีกครั้ง
15. เนื่องจากการให้บริการสร้างแอพพลิเคชันจะต้องอ้างอิงเงื่อนไขของ Apple (iOS) และ Google (Android) ในอนาคตทาง Keeate จึงอาจมีความจำเป็นจะต้องทำการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบริการเพื่อให้สอดคล้องกับผู้ให้บริการดังกล่าว ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
16. อัตราค่าบริการที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของ Term of Service ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
17. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ธุรกิจ บริการที่ขัดต่อข้อกฎหมายทั้งหมด
18. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี