Splendid Consultant

Splendid Consultant

Application on iPhone, iPad, Android

Splendid Consultant - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android Splendid Consultant - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android

เป็นบริษัทที่บริการให้คำปรึกษา ISO และ BCM เน้นจัดทำและปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานของท่านให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากล แบบ 360 องศา ในทุกด้านอย่างประสมประสาน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน สเปลนดิด คอนซัลแทนท์ ทีมงานมีความชำนาญและประสบการณ์การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ เป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นที่ปรึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ซึ่งประสบการณ์แต่ละท่านที่สั่งสม ถึง 30 ปี เคยผ่านปัญหาต่างๆที่ ท่านๆเจออยู่มากมาย ใช้หลักวิชาอย่างประสมประสาน ทุกด้าน จนเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้ เราเชื่อมั่นในทีมงานมืออาชีพของเรา ช่วยให้องค์กรท่านพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ในการปฏิวัติแนวทางการให้คำปรึกษารูปแบบใหม่ที่เน้น การสร้างจิตสำนึกแห่งการพัฒนาให้กับพนักงานภายในองค์กรทุกระดับรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการปรับปรุงองค์กร ของลูกค้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการที่เราได้สร้างความร่วมมือกับสถาบันรับรอง มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ มีการนำเอาวิทยาการความรู้ใหม่ๆที่ ทันสมัย และการพัฒนา หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายในระยะเวลาไม่นาน เราจึงได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทยให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพและระบบ บริหารตามมาตรฐานสากลอื่นๆ รวมทั้งยังได้รับความไว้วางใจในการจัดฝึกอบรมสัมมนาให้กับ องค์กรต่างๆ จำนวนมากมาย