GE SSRU

Application on iPhone, iPad, Android

GE SSRU - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android GE SSRU - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้สร้าง GE SSRU Application เพื่อใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและบุคคลทั่งไป ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว