RamaSurgery Connect

RamaSurgery Connect

Application on iPhone, iPad, Android

RamaSurgery Connect - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android RamaSurgery Connect - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android

คุณจะไม่พลาดข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญจาก ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อคุณใช้ RamaSurgery Connect RamaSurgery Connect เป็นแอปพลิเคชัน สำหรับรับข้อมูลข่าวสารของ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดยภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับ งานการศึกษาต่อเนื่องคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคุณลักษณะของ RamaSurgery Connect มุ่งเน้นให้ผู้ใช้งาน สามารถเตือนเมื่อมีข่าวสารด่วนจากภาควิชา สามารถดูกิจกรรมของภาควิชาในแต่ละวัน สามารถเลือกอ่านข่าวและข้อมูลสำคัญของแต่ละสาขาวิชา สามารถเปิดดูตารางเวร สามารถเปิดดู e-books ที่เก็บไว้ สามารถเปิดดูผลงานวิชาการของแต่ละสาขาวิชา สามารถเปิดดูประวัติการทำงานของเจ้าหน้าที่ในภาควิชา