MM COMMERCIAL

Application on iPhone, iPad, Android

MM COMMERCIAL - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android MM COMMERCIAL - Keeate โมบายแอพสำเร็จรูป - รับทำแอพ iPhone, iPad (iOS), Android

MM COMMERCIAL ศูนย์ฝึกอบรมด้านการเงินและการลงทุน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2554 โดยทีมคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในเรื่องการลงทุนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นให้ความรู้แบบ 360 องศา ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบทุกมุมมองในเรื่องของการลงทุน ผลตอบแทน ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทำให้ได้ความรู้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกของการลงทุน ภายใต้นโยบายหลักดังต่อไปนี้ – ให้ความรู้ ข้อเท็จจริงเรื่องการลงทุนในทุกด้าน – ยึดถือทัศนคติด้านการลงทุนที่ถูกต้อง ตามหลักจริยธรรมและศีลธรรม – มุ่งเน้นก้าวแรกของผู้เรียนสู่การเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ – สร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ เกิดทักษะ และมีความเป็นมืออาชีพ – จัดโปรแกรมการอบรมเต็มรูปแบบโดยทีมคณาจารย์ผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ - มีที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำ ดูแลอย่างใกล้ชิด