GE SSRU

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้สร้าง GE SSRU Application เพื่อใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและบุคคลทั่งไป ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Please scan the QRCode or follow below links to download this application

Create your own application using Keeate platform.